Welkom piraten liefhebber, maak een account of login voor meer info!!

Forum gesloten!!

Een vrij land zeggen ze...
Ja een land waar je via een forum nog geen informatie met anderen mag delen!!
Ook wij zijn nu het volgende slachtoffer geworden van de stichting Brein.
Gisteren 26 September 2012 is bij ons het bericht bezorgt dat het forum binnen 24u gesloten dient te worden!!


Namens het Etherpiraten.com Team iedereen bedankt voor jullie bijdrage de afgelopen jaren.

PS: onderstaand het geschreven aan ons adres:


Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland)
Siriusdreef 22-28
2132 WT Hoofddorp

Datum: Woensdag 26 september 2012
Betreft: Illegaal aanbieden van mp3 bestanden via http://etherpiraten.com/forums/mp3/mp3_zoeken/

Geachte heer, mevrouw

Stichting BREIN treedt op tegen piraterij van entertainment content (muziek, film, computerspellen, ebooks en andere interactieve consumenten software) namens recht- en belanghebbenden zoals auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs [1].
Tezamen vertegenwoordigen deze rechthebbenden wereldwijd het leeuwendeel van de intellectuele eigendomsrechten op entertainment content.
BREIN onderneemt in Nederland civielrechtelijke actie tegen websites die structureel gebruik maken van ongeautoriseerd ter beschikking gestelde bestanden met entertainment content [2].
Tevens levert BREIN dossiers betreffende zulke sites aan de relevante Nederlandse autoriteiten voor strafrechtelijk onderzoek en vervolging in geval ernst en omvang daartoe aanleiding geven.

Via uw website http://etherpiraten.com (hierna: de website) met IP 81.173.4.66 bij ISP Cross Media Ventures biedt u structureel ongeautoriseerde bestanden met entertainment content aan zonder rekening te houden met de belangen van de auteurs- en naburig rechthebbenden.
De website biedt een keur aan de recente toptitels op het gebied van muziek via uw MP3 forum waar u links verwijst naar filehosters.
Vrijwel alle op de website aangeboden titels zijn beschermd op grond van de Auteurswet (als filmwerk, muziekwerk, geschrift, computerprogramma of anderszins) en/of op grond van de Wet Naburige Rechten (als uitvoeringen, fonogrammen en films).
Een dergelijke handelwijze is in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt en is onmiskenbaar onrechtmatig.

U en andere bij het beheer van de website betrokkenen stellen zich bij eventuele voortzetting van bovengenoemde handelwijze bloot aan civiel- en strafrechtelijke gevolgen.
Civielrechtelijk bestaan deze gevolgen uit een rechterlijk verbod op verbeurte van een dwangsom en betaling van schadevergoeding dan wel winstafdracht, alsmede alle juridische en andere kosten, waarvoor u als verantwoordelijke hoofdelijk aansprakelijk bent.
De veroorzaakte schade en kosten kunnen worden verhaald op gelden en goederen van de aansprakelijke personen.
Die kunnen daarvoor in beslag genomen en geveild worden.
Tevens kunnen betrokken servers in beslag genomen worden en kan informatie omtrent uploaders en andere betrokkenen gevorderd worden [3].
Tevens kan de afsluiting van toegang tot de website van de service provider gevorderd worden, alsmede afgifte van uw NAW-gegevens [4].
Dergelijke acties worden structureel en systematisch door BREIN gevoerd.

Indien de ernst en omvang daartoe aanleiding geven kan het Openbaar Ministerie overgaan tot strafrechtelijk onderzoek en vervolging.
In het kader van strafrechtelijk onderzoek kunnen servers en administratie in beslag worden genomen en verdachten van een misdrijf worden aangehouden en in verzekering worden gesteld.
De maximale straf op (mede) plegen van beroeps- of bedrijfsmatige inbreuk is 4 jaar gevangenisstraf of EUR 78.000,00 boete voor personen en EUR 780.000,00 voor bedrijven.
Tevens eist het OM gewoonlijk ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel of vindt fiscale actie met betrekking tot belastingfraude plaats.
Voorts kunnen benadeelde partijen zich in de strafzaak voegen teneinde schadevergoeding te verkrijgen.
Met betrekking tot de strafrechtelijke acties benadrukt BREIN dat ook deze geenszins theoretisch zijn.
Het OM heeft dergelijke acties aangekondigd en is met de uitvoering daarvan begonnen, met name in gevallen waarin verdachten ondanks waarschuwing door of name ns rechthebbenden volharden in het organiseren van grootschalige inbreuk.

Ter vermijding van voornoemde civiel- en strafrechtelijke gevolgen verzoek ik u om de website op de kortst mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van deze email, ontoegankelijk te maken.
Tevens verzoek ik aan u om uw NAW-gegevens aan BREIN te verstrekken. Indien u geen gehoor geeft aan deze sommatie, zullen wij per ommegaande contact opnemen met uw Internet Service teneinde uw NAW-gegevens aan ons te verschaffen en daarnaast uw website ontoegankelijk te maken.
Voor de daarbij door BREIN te maken kosten stel ik u in dat geval aansprakelijk.
Indien gewenst ben ik graag bereid om u een nadere toelichting op het bovenstaande te geven.
U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 023- 799 7870.

Met vriendelijke groet, General Counsel Stichting BREIN
[1] Stichting BREIN stelt zich ten doel het bestrijden van de onrechtmatige exploitatie van informatiedragers en informatie en het te dien einde behartigen van de belangen van de hiervoor genoemde rechthebbenden op de informatie en van de rechtmatige exploitanten daarvan, met name van haar aangeslotenen, in het bijzonder door het handhaven, het bevorderen en verkrijgen van een afdoende juridische bescherming van de rechten en belangen van die rechthebbenden en exploitanten, alles in de ruimste zin.
[2] De groep recht- en belanghebbenden uit audio, film, video en interactieve software indrustrie wordt ook wel de Entertainment industrie genoemd. Hier maken onder andere de Buma/Stemra namens componisten, tekstdichters en muziekuitgevers; de Motion Picture Association namens de Amerikaanse filmproducenten; het Platvorm Multimediaproducenten namens diverse uitgevers van multimediaproducenten (NVPI en NUV); NVB namens de Nederlandse Bioscoopexploitanten; NVDO namens de Nederlandse video rentalbranche; NVF namens de filmverhuurders; NVGD namens de (grammofoonplaten) detaillisten; NVPI namens de producenten en importeurs van beeld- en geluidsdragers in de audio-, video-, en multimediabranche; Sena namens de naburig rechthebbenden van muziek en Videma inzake groepsvertoningsrechten op video en televisie, deel van uit.
[3] Zie BREIN / UPC kort geding, voorzieningenrechter Amsterdam 24 augustus 2006, 345291 / KG 06-1112 AB waarin de rechter Chello / UPC beval de NAW gegevens van een grote uploader aan BREIN af te geven; [4] Zie BREIN/KPN (Dutchtorrent), voorzieningenrechter Den Haag 5 januari 2007. 276747/KG ZA 06-1417, waarin de rechter bepaalde dat KPN gehouden was de internetverbinding via welke een onrechtmatige website toegankelijk was, af te sluiten. Ook diende KPN de NAW-gegevens van de betreffende websitehouder te verstrekken; zie ook LJN: BA7810, Rechtbank Amsterdam, 369220 / KG ZA 07-840 AB/MV (Everlasting).